Spis treści

Spis treści

WPROWADZENIE ............................................................... 5

ROZDZIAŁ I

PROBLEMATYKA LITERACKA TEKSTÓW O UMIŁOWANYM UCZNIU ............................................... 11

1.1. Omówienie formuły „umiłowany uczeń” ......................... 11

1.1.1. Charakterystyka ogólna .............................................. 11

1.1.2. Uczeń (maqhth,j) a czasowniki avgapa,w i file,w ........... 16

1.1.3. Wstępna identyfikacja ucznia ..................................... 22

1.2. Teksty o umiłowanym uczniu w ich kontekstach ............. 29

1.2.1. Ostatnia Wieczerza (J 13,21–30) ............................... 31

1.2.2. Testament z krzyża (J 19,25–27) ................................ 32

1.2.3. Bieg do grobu J 20,2–10 ............................................ 33

1.2.4. Nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21,1–7.20–23) ........... 34

1.3. Umiłowany uczeń a czwarta Ewangelia ........................... 36

1.3.1. Struktura Ewangelii św. Jana ..................................... 36

1.3.2. Suponowana obecność ucznia w pierwszej części (J 1–12) . 42

1.3.3. Umiłowany uczeń w drugiej części (J 13–21) ............. 43

ROZDZIAŁ II

TEKSTY JANOWE O UMIŁOWANYM UCZNIU ............. 47

2.1. Ostatnia Wieczerza (J 13,21–30) .................................... 47

2.1.1. Analiza literacka ......................................................... 48

2.1.2. Analiza egzegetyczna ................................................. 50

2.1.3. Wnioski teologiczne .................................................. 60

2.2. Testament z krzyża (J 19,25–27) ..................................... 62

2.2.1. Analiza literacka ......................................................... 63

2.2.2. Analiza egzegetyczna ................................................. 65

2.2.3. Wnioski teologiczne .................................................. 69

2.3. Bieg do grobu (J 20,1–10) ............................................... 72

2.3.1. Analiza literacka ......................................................... 73

2.3.2. Analiza egzegetyczna ................................................. 75

2.3.3. Wnioski teologiczne .................................................. 86

2.4. Nad Jeziorem Tyberiadzkim (J 21,1–14.20–23) ............... 89

2.4.1. Analiza literacka ......................................................... 91

2.4.2. Analiza egzegetyczna ................................................. 94

2.4.3. Wnioski teologiczne .................................................. 97

ROZDZIAŁ III

JANOWY PORTRET UMIŁOWANEGO UCZNIA ........ 101

3.1. Historyczny obraz umiłowanego ucznia ........................ 101

3.1.1. Zażyła więź z Jezusem .............................................. 101

3.1.2. Synowska relacja do Matki Jezusa ............................ 106

3.1.3. Więź z Piotrem i wspólnotą uczniów ....................... 111

3.2. Historyczno-symboliczne funkcje umiłowanego ucznia . 118

3.2.1. Pośrednik i objawiciel Jezusa .................................... 119

3.2.2. Reprezentant wspólnoty Kościoła ............................ 122

3.2.3. Świadek i przewodnik w wierze ............................... 125

3.3. Umiłowany uczeń a początki mistyki chrześcijańskiej .... 132

3.3.1. Czwarta Ewangelia ewangelią mistyczną ................. 132

3.3.2. Droga dojrzewania ................................................... 135

3.3.3. Jedność z Ojcem i Synem i Duchem ........................ 141

3.3.4. Umiłowany uczeń ikoną Jezusa ................................ 145

ZAKOŃCZENIE ................................................................. 148

SUMMARY .......................................................................... 153

WYKAZ SKRÓTÓW ........................................................... 155

BIBLIOGRAFIA .................................................................. 157