Spis treści

 

PRZEDMOWA DO SERII................................................................... 13

PRZEDMOWA DO EFFATHA: EWANGELIA MARKA ............. 17

ROZDZIAŁ 1 EWANGELIA BOGA (1, 1. 14)................................. 19

I. KSIĘGA RODOWODU JEZUSA.............................................................. 19

II. OPOWIADANIE HISTORYCZNE O ŁASCE BOGA .................................. 21

III. SŁOWO LOGOSA - SYNA.................................................................. 23

IV. DOBRA NOWINA JEZUSA CHRYSTUSA ............................................ 23

PYTANIA............................................................................................... 25

ROZDZIAŁ 2 KONSTRUKCJE EWANGELII MARKA............... 27

I. STRUKTURA TEOLOGICZNA ............................................................... 28

II. STRUKTURA DRAMATYCZNA............................................................ 29

PYTANIA I POLECENIA .......................................................................... 31

ROZDZIAŁ 3 KONSTRUKCJA TEOLOGICZNA......................... 33

I. SZCZEGÓŁY PLANU TEOLOGICZNEGO ................................................ 33

A. Prolog (1, 1-15)........................................................................... 33

B. Podsumowanie przejściowe (1, 14-15)........................................ 34

II. SZCZEGÓŁY CZĘŚCI PIERWSZEJ: TOŻSAMOŚĆ JEZUSA (1, 16-8, 30) . 35

III. SZCZEGÓŁY CZĘŚCI DRUGIEJ: MISJA JEZUSA (8, 31-15, 47) ........... 36

IV. EPILOG (16, 1-8. 9-20).................................................................... 37

PYTANIA I POLECENIA .......................................................................... 38

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA CZĘŚĆ I TOŻSAMOŚĆ

MESJASZA (1, 1-8, 30)........................................................................ 39

ROZDZIAŁ 4 ROLA JANA W EWANGELII JEZUSA (1, 1-3)... 41

I. UMIEJSCOWIENIE............................................................................... 42

II. MIEJSCE JANA W EWANGELII JEZUSA .............................................. 46

III. ZNACZENIE JANA CHRZCZĄCEGO ................................................... 48

PYTANIA I POLECENIA .......................................................................... 55

ROZDZIAŁ 5 CHRZEST NAWRÓCENIA (1, 4-5)......................... 57

I. CHRZEST NAWRÓCENIA ..................................................................... 58

II. DLA ODPUSZCZENIA GRZECHÓW ...................................................... 58

III. OCHRZCZONY PRZEZ JANA ............................................................. 60

6

IV. KROK KU SAKRAMENTALNOŚCI ......................................................61

PYTANIA I POLECENIA...........................................................................62

ROZDZIAŁ 6 POTĘŻNIEJSZY (1, 6-8)............................................63

I. CHRZEST MESJASZA: CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM...........................64

II. DUCH MOCY CZY DUCH OCZYSZCZENIA ...........................................67

III. PORÓWNANIE SYNOPTYCZNE ..........................................................68

A. Współrzędne historyczne (Łk 3, 1-6)............................................69

B. Określenie treści głoszenia (Łk 3, 3)............................................69

C. Odniesienie do proroctwa (Łk 3, 4-6)..........................................69

D. Głoszenie Jana (Łk 3, 7-17).........................................................70

E. Wydźwięk eschatologiczny (Łk 3, 7-9).........................................70

F. Głoszenie etyczne (3, 10-14)........................................................70

G. Głoszenie mesjańskie (Łk 3, 15-17).............................................70

H. Konkluzja historyczna (3, 18-20) ................................................71

PODSUMOWANIE ...................................................................................71

PYTANIA I POLECENIA...........................................................................72

ROZDZIAŁ 7 CHRZEST JEZUSA (1, 9-11).....................................73

I. PROBLEM CHRZTU JEZUSA .................................................................73

II. CHRZEST SPRAWIEDLIWOŚCI ............................................................75

III. UMIEJSCOWIENIE CHRZTU JEZUSA ..................................................84

IV. CHRZEST UDZIELONY JEZUSOWI PRZEZ JANA..................................86

A. W tamtych dniach.........................................................................86

B. W Jordanie ...................................................................................87

C. Został ochrzczony przez Jana ......................................................88

V. TEOFANIA.........................................................................................90

A. Rozdarcie się niebios ...................................................................91

B. Zstąpienie Ducha Świętego..........................................................94

C. Głos z nieba ...............................................................................100

VI. PORÓWNANIE SYNOPTYCZNE ........................................................103

A. Powołanie Jezusa.......................................................................105

B. Intronizacja Mesjasza ................................................................105

C. Znaczenie eschatologiczne.........................................................106

D. Rozwiązanie w ramach narracji................................................106

7

E. Chrzest Jezusa a chrzest chrześcijanina.................................... 106

PYTANIA I POLECENIA ........................................................................ 107

ROZDZIAŁ 8 KUSZENIE JEZUSA (1, 12-13)............................... 109

I. KUSZENIE JEZUSA W EWANGELII MARKA ....................................... 110

A. Szokujące działanie Ducha........................................................ 110

B. Kolosalna wojna z Szatanem..................................................... 117

C. Czy Jezus odniósł w tej wojnie zwycięstwo? ............................. 122

II. PORÓWNANIE SYNOPTYCZNE ......................................................... 124

A. Kolejność pokus w Ewangelii Mateusza.................................... 128

B. Kolejność pokus w Ewangelii Łukasza...................................... 129

C. Pierwsze kuszenie: Zamień kamienie w chleb........................... 132

D. Drugie kuszenie: Zeskocz ze szczytu świątyni........................... 142

E. Trzecie kuszenie: Powab władzy ............................................... 147

F. Kuszenia w Czwartej Ewangelii ................................................ 153

PYTANIA I POLECENIA: ....................................................................... 156

ROZDZIAŁ 9 PROGRAM POSŁUGI JEZUSA (MK 1, 14-15) ... 159

I. UMIEJSCOWIENIE............................................................................. 160

II. GŁOSZENIE EWANGELII BOŻEJ....................................................... 164

III. PROKLAMACJA JEZUSA ................................................................. 168

A. Głoszenie ................................................................................... 168

B. Wezwanie................................................................................... 180

PODSUMOWANIE................................................................................. 185

PYTANIA............................................................................................. 186

ROZDZIAŁ 10 SEKRET POSZUKIWAŃ (1, 16 - 3, 6)................. 189

I. POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW (1, 16-20) ............................... 190

A. Struktura.................................................................................... 191

B. Znaczenie powołania................................................................. 191

II. TYPOWY DZIEŃ JEZUSA W KAFARNAUM (1, 21-45) ....................... 195

A. Nauczanie i egzorcyzm (1, 21-28) ............................................. 195

B. Uzdrawianie (1, 29-34) ............................................................. 200

C. Problem synoptyczny: Studium przypadku................................ 201

D. Jezus na modlitwie (1, 35)......................................................... 209

E. Cel życia Jezusa (1, 36-39)........................................................ 212

8

F. Uzdrowienie trędowatego (1, 40-45).........................................213

III. PIĘĆ KONTROWERSJI GALILEJSKICH (2, 1-3, 6)..............................215

A. Pierwsza kontrowersja: Odpuszczanie grzechów (2, 1-12).......215

B. Druga kontrowersja: Przyjaciel grzeszników (2, 13-17)...........218

C. Trzecia kontrowersja: Post i ucztowanie (2, 18-22)..................220

D. Czwarta kontrowersja: Jezus i szabat (2, 23-27)......................225

E. Piąta kontrowersja: Czynienie dobra w szabat (3, 1-6) ............228

F. Podsumowanie pięciu kontrowersji ...........................................230

G. Podsumowanie przejściowe (3, 7-12)........................................232

PYTANIA I POLECENIA.........................................................................233

ROZDZIAŁ 11 MISJA JEZUSA W ŁODZI (3, 13-6, 6A) .............235

I. WYŚWIĘCENIE DWUNASTU (3, 13-19A)...........................................235

A. Umiejscowienie ..........................................................................236

B. Ustanowienie..............................................................................237

C. Imiona Dwunastu: .....................................................................239

II. LUDZIE Z ZEWNĄTRZ I Z WEWNĄTRZ KRÓLESTWA (3, 20-35) .........245

A. Zarzuty krewnych Jezusa (3, 20-21) ..........................................245

B. Zarzuty uczonych w Piśmie (3, 22) ............................................246

C. Obrona Jezusa (3, 23-27) ..........................................................247

B

1

. Sąd Jezusa nad uczonymi w Piśmie (3, 28-30).........................249

A

1

. Sąd Jezusa nad swoimi krewnymi (3, 31-35)............................251

III. PRZYPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE (4, 1-34) .......................................253

A. Umiejscowienie: Jezus w łodzi (4, 1-2)......................................254

B. Przypowieść o siewcy (4, 3-9)....................................................254

C. Cel przypowieści (4, 10-12).......................................................261

D. Interpretacja: Przypowieść o ziarnach: Przypowieść o glebie (4,

13-20) .............................................................................................263

E. Lampa i miara (4, 21-25)...........................................................265

F. Przypowieść o rosnącym ziarnie (4, 26-29)...............................266

G. Przypowieść o ziarnie gorczycy (4, 30-32)................................268

H. Konkluzja: Tylko w przypowieściach (4, 33-34) .......................269

I. Układ przypowieści.....................................................................269

IV. CUDA: KRÓLESTWO W DZIAŁANIU (4, 35-5, 43)............................271

A. Uciszenie burzy (4, 35-41). ........................................................271

9

B. Egzorcyzmowanie Legionu i ziemi (5, 1-20) ............................. 274

C. Cud pomiędzy dwoma innymi cudami (5, 21-43)...................... 283

D. Odrzucenie Jezusa w Nazarecie przez najbliższych (6, 1- 6a). 286

E. Kim są bracia i siostry Jezusa? ................................................. 288

V. TRANSITIO: PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI JEZUSA (6, 6B) .......... 293

PYTANIA I POLECENIA ........................................................................ 294

ROZDZIAŁ 12 TAJEMNICA JEDNEGO CHLEBA (6, 7-8, 21). 297

I. MISJA DWUNASTU (6, 7-13. 30-33)................................................. 298

II. JEZUS PASTERZ (6, 34-44).............................................................. 302

III. CHODZENIE PO WODZIE (6, 45-52)................................................ 304

IV. UZDROWIENIE W GENEZARET (6, 53-56)...................................... 308

V. PODRÓŻ JEZUSA NA TERYTORIA POGAŃSKIE (7, 1-8, 21)................ 308

A. Obmywanie rąk (7, 1-8)............................................................. 309

B. Kontrowersja dotycząca korbanu (7, 9-23)............................... 311

C. Syrofenicjanka (7, 24-30).......................................................... 316

D. Effatha - otwórz się (7, 31-37) .................................................. 319

E. Chleb dla pogan (8, 1-9) ........................................................... 323

F. Znak z nieba (8, 10-13).............................................................. 324

G. Ślepota uczniów (8, 14-21)........................................................ 325

VI. TRANSITIO: NIEWIDOMY Z BETSAIDY (8, 22-26) ........................... 328

VII. PUNKT KULMINACYJNY: WYZNANIE WIARY PRZEZ PIOTRA

(8, 27-30) ........................................................................................... 330

PYTANIA I POLECENIA ........................................................................ 333

EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MARKA CZĘŚĆ II MISJA SYNA

CZŁOWIECZEGO (8, 31-16, 8)........................................................ 335

PROLOG TEOLOGICZNY: ZAWIAS NARRACYJNY (8, 27-30).................. 336

ROZDZIAŁ 13 NAUCZANIE W DRODZE (8, 34-10, 45) ............ 337

I. TRANSITIO: PIERWSZA ZAPOWIEDŹ MĘKI. TAJEMNICA SYNA

CZŁOWIECZEGO (8, 31-33) ................................................................. 337

II. SEKCJA DROGI (8, 34-10, 45) ......................................................... 340

III. NAUCZANIE O UCZNIOSTWIE (8, 34-9, 1) ...................................... 341

IV. PRZEMIENIENIE (9, 2-9)................................................................ 345

V. KWESTIA ELIASZA (9, 9-13)........................................................... 356

10

VI. UZDROWIENIE GŁUCHONIEMEGO CHŁOPCA (9, 14-29)..................360

VII. DRUGI CYKL NAUCZANIA O UCZNIOSTWIE (9, 30-10, 31)............362

A. Druga zapowiedź męki (9, 30-32)..............................................363

B. Dyskusja uczniów w drodze (9, 33-37) ......................................363

C. Egzorcysta (9, 38-41).................................................................365

D. Grzech i sól (9, 42-50)...............................................................366

E. Nauczanie o małżeństwie i rozwodzie (10, 1-12).......................368

F. Jezus błogosławi dzieci (10, 13-16)...........................................371

G. Nauczanie Jezusa na temat bogactwa (10, 17-31)....................372

VIII. TRZECI CYKL NAUCZANIA O UCZNIOSTWIE (10, 32-45)..............377

A. Trzecia zapowiedź męki (10, 32-34) ..........................................377

B. Prośba synów Zebedeusza (10, 35-45) ......................................380

IX. TRANSITIO: NIEWIDOMY Z JERYCHO (10, 46-52) ...........................383

PYTANIA I POLECENIA.........................................................................389

ROZDZIAŁ 14 MISJA W ŚWIĘTYM MIEŚCIE (11, 1-13, 37) ...391

I. WJAZD MESJAŃSKI (11, 1-11) ..........................................................391

II. JAŁOWE DRZEWO FIGOWE I OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI (11, 12-25) 397

III. PIĘĆ KONFLIKTÓW JUDEJSKICH (11, 27-12, 37).............................401

A. Pierwszy konflikt: Władza Jezusa (11, 27-12, 12).....................401

B. Drugi konflikt: Podatki dla Cezara (12, 13-17).........................405

C. Trzeci konflikt: Zmartwychwstanie (12, 18-27).........................408

D. Czwarty konflikt: Największe przykazanie (12, 28-34) .............410

E. Piąty konflikt: Syn Dawida (12, 35-37) .....................................413

IV. NIESPRAWIEDLIWI PRAWNICY I UBOGA WDOWA (12, 38-44).........418

V. DYSKURS ESCHATOLOGICZNY (13, 1-37) .......................................419

A. Zniszczenie świątyni (13, 1-8)....................................................420

B. Zapowiedź prześladowań (13, 9-13)..........................................422

C. Wielki ucisk (13, 14-23).............................................................422

D. Triumf Syna Człowieczego (13, 24-27) .....................................423

E. Lekcja od drzewa figowego (13, 28-31).....................................424

F. Wezwanie końcowe: czuwajcie i módlcie się (13, 32-37)..........425

PYTANIA I POLECENIA.........................................................................426

ROZDZIAŁ 15 TRYUMF KRZYŻA (14, 1-15, 47) ........................429

11

I. TRANSITIO: SPISEK NA ŻYCIE JEZUSA (14, 1-2)................................. 429

II. OGŁOSZENIE MĘKI......................................................................... 431

A. Zawoalowane aluzje .................................................................. 431

B. Jasne proroctwa ........................................................................ 431

III. TŁO NARRACJI O MĘCE................................................................. 432

A. Tło polityczne............................................................................. 432

B. Tło religijne ............................................................................... 433

IV. ROK, W KTÓRYM UMARŁ JEZUS .................................................... 436

V. MIESIĄC I DZIEŃ ŚMIERCI JEZUSA .................................................. 437

A. Rozwiązanie teologiczne............................................................ 439

B. Rozwiązania pojednawcze ......................................................... 439

VI. ZARYS NARRACJI O MĘCE ............................................................ 445

VII. PRZYGOTOWANIA DO MĘKI......................................................... 447

A. Przygotowania nieprzyjaciela - scena spisku (14, 1-2)............. 447

B. Przygotowania Jezusa - namaszczenie w Betanii (Mk 14, 3-9). 448

C. Przygotowania przyjaciela - Judasz planuje zdradzić Jezusa

(Mk 14, 10-11) ............................................................................... 450

VIII. ANTYCYPACJA MĘKI ................................................................. 451

A. Posiłek Paschalny Jezusa (14, 12-16)....................................... 451

B. Ustanowienie Najświętszej Eucharystii (14, 17-31).................. 452

IX. CZYM JEST NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA?.................................... 454

X. MODLITWA JEZUSA W OGRODZIE GETSEMANI (14, 32-42) ............ 460

XI. WŁAŚCIWA NARRACJA O MĘCE..................................................... 471

A. Aresztowanie Jezusa (Mk 14, 43-52)......................................... 471

B. Proces żydowski: Jezus przed Sanhedrynem (Mk 14, 53-15, 1) 481

C. Jezus przed Piłatem: Proces rzymski (15, 2-19) ....................... 487

D. Ukrzyżowanie Jezusa (15, 20-32) ............................................. 494

E. Śmierć Jezusa (15, 33-39) ......................................................... 502

XII. PUNKT KULMINACYJNY WYZNANIE SETNIKA (MK 15, 39).......... 508

XIII. TRANSITIO: POGRZEB JEZUSA (MK 15, 40-47)............................ 514

PYTANIA I POLECENIA ........................................................................ 516

ROZDZIAŁ 16 EWANGELIA MARKA JAKO DRAMAT.......... 519

I. PRZYGOTOWANIE SCENY (MK 1, 1-13)............................................ 522

II. PIERWSZY TRÓJKĄT MĄDROŚCI: MĘCZEŃSTWO JANA..................... 526

12

III. MĘKA CHRYSTUSA I NAGI MŁODZIENIEC ......................................534

IV. ŚMIERĆ JEZUSA: TRÓJKĄT MĄDROŚCI PO RAZ DRUGI ....................535

V. POSTACIE Z PÓŁMROKU..................................................................538

VI. PODSUMOWANIE ...........................................................................541

A. Ewangelia Marka jako hagada paschalna ................................541

B. Ewangelia Marka jako tekst wtajemniczenia.............................542

C. Ewangelia Marka jako duchowa podróż Piotra........................544

PYTANIA I POLECENIA.........................................................................546

ROZDZIAŁ 17 ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA....................547

I. RZECZYWISTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA..........................................548

II. RODZAJE ŚWIADECTW O ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA ................550

A. Formuła zmartwychwstania.......................................................550

B. Narracje o zmartwychwstaniu ...................................................552

III. NARRACJA MARKA O ZMARTWYCHWSTANIU (16, 1-8) ................552

A. Usytuowanie: pierwszy dzień tygodnia......................................554

B. Pusty grób czy otwarty grób? ....................................................555

C. Ewangelia Dobrego Pasterza....................................................561

IV. DWA RODZAJE UKAZYWANIA SIĘ JEZUSA PO ZMARTWYCHWSTANIU

............................................................................................................563

A. Ukazywanie się, by zostać rozpoznanym (Łk 24, 13-35) ...........564

B. Ukazywanie się, by przekazać misję (Mt 28, 16-20)..................569

C. Wielorakość misji.......................................................................575

PYTANIA I POLECENIA.........................................................................577

ZAŁĄCZNIK 1 ZARYS RETORYCZNY ........................................579

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOR DRUGIEJ EWANGELII.........................585

ZAŁĄCZNIK 3 KRYTYKA NAUKOWA BIBLII.........................593

ZAŁĄCZNIK 4 CHRYSTOLOGIA MARKA .................................603

ZAŁĄCZNIK 5 SEKRET MESJAŃSKI..........................................615

ZAŁĄCZNIK 6 MATERIAŁ EWANGELII MARKA....................619