Czy chcesz zostać uzdrowiony?
Dwa typy choroby
Dwa typy uzdrowienia
 

ks. Jose Maniparambil

Przekład
Katarzyna Polak

ISBN 978-83-947729-9-4

Wstęp do wydania polskiego

o. Łukasz Biełusz MSF

    Ból i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów niepokojących ludzkość. Człowiek doświadcza w swojej chorobie niemocy, ograniczeń oraz skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci (por. KKK 1500). Choroba może zachwiać życiem człowieka, może prowadzić do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu. Jednak doświadczenie pokazuje nam, iż choroba może także prowadzić człowieka do większej dojrzałości, pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, by zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często w chorobie ludzie poszukują Boga albo wracają do Niego (por. KKK 1501).


    Pismo Święte omija naukowy aspekt tego zagadnienia, ale zajmuje się funkcją choroby, jaką ma do spełnienia w Bożych planach zbawienia. W Starym Testamencie ludzie przeżywali swoje cierpienia w relacji do Boga. Wypowiadali oni swoje skargi na chorobę (zob. Ps 38) i błagali Pana o uzdrowienie (zob. Ps 6,3; Iz 38). W chorobie ludzie mieli szukać pomocy przede wszystkim u Boga, ponieważ to On jest Panem życia (Syr 38,9-14). W Nowym Testa-mencie podczas swojej publicznej działalności Jezus ciągle spotykał chorych. Widział On w cierpieniu zło, które przygniatało ludzi, jako skutek grzechu, jako znak potęgi Szatana wobec człowieka (Łk 13,16). Uzdrowienia oznaczały tryumf Jezusa nad złym duchem oraz umacnianie się Królestwa Bożego na ziemi. Cuda Chrystusa stały się zapowiedzią sakramentów chrześcijańskich.


    Wszyscy naśladowcy Jezusa od swojego Mistrza otrzymali nakaz: „Uzdrawiajcie chorych!” (Mt 10,8). To polecenie Kościół stara się wypełniać przez opiekę, jaką otacza chorych oraz modlitwę wstawienniczą, która im towarzyszy. Chrześcijanie wierzą w ożywiającą obecność Chrystusa, lekarza ciał i dusz. Duch Święty udziela także niektórym wiernym wyjątkowego charyzmatu uzdrawiania (por. 1 Kor 12,9.28.30), przez co objawia moc Zmartwychwstałego aż nadejdzie pełnia Królestwa Bożego.


    Z inicjatywy św. Jana Pawła II, który sam zmagał się z chorobą Parkinsona, każdego roku 11 lutego, kiedy wspominamy objawienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Papież powiedział podczas pielgrzymki do Polski: „Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje” (Olsztyn, 6 czerwca 1991 r.).


    Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę ks. Jose Maniparambila pt. „Czy chcesz zostać uzdrowiony?”. Autor pozwala nam pełniej odkryć znaczenie ludzkiej choroby w tajemnicy zbawienia. Czytelnik będzie mógł odpowiedzieć na pytania: Dlaczego ból? Dlaczego cierpienie? Czy choroba jest karą za grzechy? Autor pomaga nam zrozumieć od duchowej strony: grzech, chorobę i uzdrowienie oraz ich wzajemne powiązania.


    Ks. Jose Maniparambil twierdzi, iż „z perspektywy duchowej, istnieją dwa rodzaje chorób i dwa rodzaje uzdrowienia: choroby spowodowane przez grzech oraz choroby mające zamanifestować w świecie dzieła Boże. Ponieważ są dwa rodzaje chorób są również dwa rodzaje uzdrowienia: uzdrowienie z choroby i uzdrowienie poprzez chorobę. O tym właśnie opowiadam w tej książce”.


    Duchu Święty przyjdź! Oświecaj nasze serca i umysły, aby w życiu każdego z nas objawiało się Królestwo Boże.


    o. Łukasz Biełusz MSF